آیا برنامه های چینی مانند TikTok می توانند دادگاه ها را علیه ممنوعیت حرکت دهند؟  در اینجا آنچه می گویند قوانین است

آیا برنامه های چینی مانند TikTok می توانند دادگاه ها را علیه ممنوعیت حرکت دهند؟ در اینجا آنچه می گویند قوانین است

پس از صدور دستور دولت مبنی بر ممنوعیت 59 اپلیکیشن چینی در 29 ژوئن ، توسط برخی گروههای فعال اینترنتی اینترنت سؤالاتی مطرح شد که...