چگونه کارخانه ها می خواهند کارگران مهاجر را به سر کار برگردانند. بلیط پرواز رایگان ، غذا و موارد دیگر

هزینه های رایگان دولت تنها عاملی نیست که کارگران را از بازگشت به مشاغل قبلی خود در شهرها باز می دارد. (تصویر بلومبرگ)خروج گسترده کارگرانی...