گامی بزرگ به سوی ایمنی مسافران! منطقه SCR راه آهن هند امسال هفت گذرگاه سطح سرنشین دار را از بین می برد

راه آهن هند یک عبور از سطح سرنشین دار بین امداناگار و تیماپور در ایالت تلانگانا را از بین برد.حذف گذرگاه های سطح سرنشین دار:...