دولت: سیاست تجارت الکترونیکی در “مراحل نهایی” تهیه پیش نویس ؛ سیاست تجارت خرده فروشی برای سود 65 میلیون معامله گر کوچک

راه اندازی سیاست تجارت الکترونیکی در زمانی انجام می شود که این بخش شاهد افزایش رقابت از سوی یک بازیگر جدید است.سیاست تجارت الکترونیکی هند...

حجم UPI در این دو حالت کاهش می یابد ، حتی مانند جهش در سایر حالت ها. شدیدترین افزایش در 7 خواهر

در کنار بخش دولتی ، سایر نهادهای اقتصادی به سرعت از دیجیتالی شدن به عنوان ابزاری توانمند در فعالیت های خود استفاده می کنند.اوتار پرادش...