مان کی باات: نخست وزیر نارندرا مودی مردم را ترغیب می کند تا در زمان Covid-19 جشنواره ها را با کمال متانت جشن بگیرند

(با احترام: Twitter / MIB هند)نخست وزیر نارندرا مودی روز یکشنبه در سخنرانی ماهانه مان کی باات برای شهروندان به مناسبت دوسهرا آرزو کرد و...

انتخابات بیهار 2020: “پایان دوره فانوس” و سایر اقدامات مهم در اولین مبارزات انتخاباتی نخست وزیر مودی

نخست وزیر نارندرا مودی در بیهار انتخابات بیهار 2020: نخست وزیر نارندرا مودی روز جمعه مبارزات انتخاباتی خود را با برگزاری سه تجمع پشت سر...