واکسن Coronavirus: چین واکسن Covid را به هزاران نفر تزریق می کند. کارشناس می گوید استراتژی چین بسیار مشکل ساز است

وی همچنین افزود كه افراد حتی بدون اطمینان از محافظت از واكسن توسط مقامات واكسین می شوند.حتی در حالی که آزمایشات مربوط به واکسن Coronavirus...