تامیل نادو به روزرسانی قفل COVID-19: دولت یک بار دیگر یکشنبه (یکشنبه) را مشاهده می کند.  تخلفات پراکنده گزارش شده است

تامیل نادو به روزرسانی قفل COVID-19: دولت یک بار دیگر یکشنبه (یکشنبه) را مشاهده می کند. تخلفات پراکنده گزارش شده است

خیابان شهر چنای در هنگام خاموش شدن قفل شدید به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر شیوع تاج ویروس ، در چنای ، تامیل نادو...
شستن دستها یا پوشیدن دستکش ، کدام روش موثر برای جلوگیری از Covid است؟  کارشناسان برخی از بینش ها را ارائه می دهند

شستن دستها یا پوشیدن دستکش ، کدام روش موثر برای جلوگیری از Covid است؟ کارشناسان برخی از بینش ها را ارائه می دهند

شستن دست راحت تر و توصیه شده تر از پوشیدن دستکش است.اولین چیزی که سازمان بهداشت جهانی در مقابله با بیماری همه گیر توصیه کرده...