قیمت بنزین و گازوئیل برای اولین بار در 2 ماه گذشته افزایش می یابد. واکسن امید ، قفل کردن ترس تعادل قیمت های خام

در حالی که آخرین بازنگری در قیمت بنزین در 22 سپتامبر انجام شد ، آخرین بار در تاریخ 2 اکتبر نرخ گازوئیل تغییر کرد.قیمت بنزین...