دادگاه آپکس به Delhi HC اعلام کرد که ظرف 15 روز در مورد درخواست های دارویی دیابت AstraZeneca تصمیم بگیرید

HC هفته گذشته درخواست جهانی داروسازی را برای جلوگیری از بازاریابی داروی ضد دیابت پرفروش توسط شرکت های داخلی رد کرده بود.دادگاه عالی روز دوشنبه...

سیکلون نیوار: NDMA قبل از فرود قریب الوقوع در تامیل نادو و پودوچری هشدار می دهد ، باید انجام دهید و انجام ندهید

اداره ملی مدیریت حوادث (NDMA) دستورالعملهایی را در مورد پیشنهاد برخی از نبایدها قبل ، حین و بعد از طوفان Nivar به اشتراک گذاشت. (نماینده...