نتیجه UPSC نتیجه سال 2019 اعلام شد: پرادپ سینگ در امتحان خدمات کشوری قرار دارد.  نتایج را در upsc.gov.in بررسی کنید

نتیجه UPSC نتیجه سال 2019 اعلام شد: پرادپ سینگ در امتحان خدمات کشوری قرار دارد. نتایج را در upsc.gov.in بررسی کنید

UPSC نتیجه آزمون خدمات ملکی 2019: امتحان در سپتامبر 2019 برگزار شدUPSC نتیجه آزمون خدمات ملکی 2019 ، لیست شایستگی: نتایج آزمون UPSC اعلام شده...