بودجه 2021 انتظارات برای تولید الکترونیک: تولید الکترونیک – بلور خیره موج رشد در هند است

طرح EMC 2.0 به میزان قابل توجهی به رشد اقتصاد دیجیتال کمک خواهد کرد.توسط Sandeep Dasguptaبودجه 2021 انتظار برای تولید الکترونیک: همزمان با چشم انداز...