دادگاه آپکس به Delhi HC اعلام کرد که ظرف 15 روز در مورد درخواست های دارویی دیابت AstraZeneca تصمیم بگیرید

HC هفته گذشته درخواست جهانی داروسازی را برای جلوگیری از بازاریابی داروی ضد دیابت پرفروش توسط شرکت های داخلی رد کرده بود.دادگاه عالی روز دوشنبه...