تامیل نادو به روزرسانی قفل COVID-19: دولت یک بار دیگر یکشنبه (یکشنبه) را مشاهده می کند.  تخلفات پراکنده گزارش شده است

تامیل نادو به روزرسانی قفل COVID-19: دولت یک بار دیگر یکشنبه (یکشنبه) را مشاهده می کند. تخلفات پراکنده گزارش شده است

خیابان شهر چنای در هنگام خاموش شدن قفل شدید به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر شیوع تاج ویروس ، در چنای ، تامیل نادو...