Govt شاهد افزایش 800 درصدی متقاضیان کار در پرتال استخدام MSME در Sampark است ، این تعداد استخدام کننده در سال افزایش می یابد

MSME Sampark به کارآموزان و دانشجویان فارغ التحصیل از 18 مرکز فناوری MSME در سراسر کشور و استخدام کنندگان اجازه می دهد تا با یکدیگر...